Daito-Ryu Video 3

Hier noch ein Mitschnitt aus dem Daito-Ryu-Training


© 2008 Tammazla e.V.