Aikido Prüfungsprogramm: 1. DAN (SHODAN)

SUWARIWAZA

SHOMEN UCHI

IKKYO
NIKYO
SANKYO
YONKYO
GOKYO
IRIMINAGE
KOTEGAESHI

 

 

HANMIHANDACHIWAZA

KATATEDORI

IKKYO
NIKYO
SHIHONAGE
UCHIKAITENNAGE
IRIMINAGE
KOTEGAESHI

 

 

TACHIWAZA

KATADORI

IKKYO
NIKYO

KATADORI SHOMEN UCHI

IKKYO
SHIHONAGE
UDEKIMENAGE
KOTEGAESHI

RYOTE DORI

TENCHINAGE
KOSHINAGE

CHUDAN TSUKI

IRIMINAGE
JIYUWAZA

YOKOMEN UCHI

IKKYO
SHIHONAGE
JIYUWAZA

USHIROWAZA RYOTE DORI

IKKYO
IRIMINAGE
SHIHONAGE
KOTEGAESHI

 

 

TANTO DORI

JIYUWAZA

 

 

 

JO DORI

CHUDAN TSUKI

JIYUWAZA

JONAGEWAZA

 

 

 

BOKKEN

JIYUWAZA

 

 

 

FUTARI GAKE

JIYUWAZA

 

 

 

Aikido Prüfungsprogramm: 2. DAN (NIDAN)

SUWARIWAZA

YOKOMEN UCHI

IKKYO
NIKYO
SANKYO
YONKYO
GOKYO
IRIMINAGE
KOTEGAESHI

 

 

HANMIHANDACHIWAZA

KATATEDORI

IKKYO
NIKYO
SHIHONAGE
UCHIKAITEN NAGE
SOTOKAITEN NAGE
IRIMINAGE
KOTEGAESHI

USHIROWAZA RYOKATADORI

IKKYO
SANKYO

 

 

TACHIWAZA

SHOMEN UCHI

JIYUWAZA

KATADORI SHOMEN UCHI

IKKYO
NIKYO
SHIHONAGE
KOTEGAESHI

RYOTEDORI

TENCHINAGE
KOSHINAGE
KOKYUNAGE

USHIROWAZA RYOTE DORI

JIYUWAZA

USHIROWAZA RYOKATADORI

IKKYO
NIKYO
SANKYO
KOTEGAESHI

CHUDAN TSUKI

JIYUWAZA

 

 

TANTO DORI

JIYUWAZA

 

 

 

JO DORI

CHUDAN TSUKI

JIYUWAZA

JONAGEWAZA

 

 

 

BOKKEN

JIYUWAZA

 

 

 

FUTARI GAKE

JIYUWAZA